Fundusze EOG reprezentują wkład Islandia, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014. Fundusze EOG na lata 2014-2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnianie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobrze zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

Projekt “Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i Norwegii” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi w partnerstwie ze szkołą z Lyngdal w Norwegii korzysta z dofinansowania o wartości 8 475,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu nr EOG/21/K1/D1/W/0045 z Komponentu I – Profesjonalny rozwój kadry – Wizyty studyjne Programu Edukacja finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych jest:

  1. poznanie funkcjonowania partnerskiej szkoły norweskiej, ze szczególnym naciskiem na porównanie sposobów realizacji podstawy programowej (w tym zagadnień związanych zrównoważonym rozwojem, równością płci), zarządzania placówką, oferowanymi przez szkołę zajęciami dodatkowymi, sposobami kontaktów z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym, jak prowadzona jest edukacja włączająca, jakie działania podejmowane są aby przeciwdziałać przemocy rówieśniczej i innym formom dyskryminacji, w jaki sposób uczniowie przygotowywani są przez szkołę do przyszłego wyboru zawodu, jak działa doradztwo zawodowe,
  2. obserwacja dobrych praktyk – zajęć dydaktycznych w szkole norweskiej,
  3. wzmacnianie kompetencji językowych uczestników projektu,
  4. budowanie współpracy pomiędzy naszymi szkołami, aby móc wspólnie prowadzić kolejne działania, np. projekty wymiany uczniów, projekty typu eTwinning, Erasmus+ lub podobne.