Opieka zdrowotna uczniów

INFORMACJA DLA RODZICÓW
DOTYCZĄCA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1

 

 • Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 • Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.
 • Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
  • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
  • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole.
 • Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta w gabinecie zlokalizowanym w szkole.
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej odpowiednio do świadczeniodawcy realizującego opiekę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej lub gabinecie dentystycznym.
 • Opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.