Rada Szkoły

Rada Szkoły jest społecznym organem szkoły lub placówki niezależnym od dyrektora i rady pedagogicznej, który reprezentuje ogół nauczycieli, rodziców , uczniów/wychowanków, danej szkoły lub placówki.
Rada Szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki.

Rada Szkoły posiada szereg kompetencji między innymi:
– uchwalanie statutu szkoły lub placówki
– opiniowanie pracy szkoły lub placówki, projektów eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły
– ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej w szczególności w sprawach organizacji zajęć
– opiniowanie powierzenia i odwołania przez dyrektora szkoły lub placówki osoby ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego
– wyrażanie opinii na temat pracy dyrektora szkoły
– opiniowanie organizacji tygodnia pracy szkoły
– opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczni – wychowawczych w danym roku szkolnym.

Przewodnicząca Rady Szkoły: Joanna Tarczyńska
Z-ca: Violetta Kulesza