Aktualności

Strona główna / Aktualności

Testy sprawnościowe

Wiersze Jana Brzechwy w wykonaniu uczniów SP 198

Filmy w wykonaniu uczniów SP 198 - kliknij tutaj

Bal karnawałowy

Oj działo się, działo... aż dnia było mało

5a w Manufakturze Czekolady, było słodko i pracowicie

Goście z Fundacji Euroweek

W ubiegłym tygodniu (7-10 stycznia) gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy Fundacji Euroweek. Z warsztatami z jezyka angielskiego przyjechali do nas Daniela z Kolumbii i Nordianto z Indonezji 😍 Klasa 5a wszystko rozumiała, pracowała wytrwale, bawiła się doskonale i już nie może doczekać się wyjazdu na pełne warsztaty w przyszłym roku szkolnym

Nagrody od Marszałka Województwa Łódzkiego

W dniu 11 lutego w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się "Gala Sportu - Podsumowanie Sezonu Sportowego 2019" organizowana w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera przez Łódzką Federację Sportu. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele naszej szkoły: Chodera Anna, Bartosz Olejarczyk i Rafał Żebiałowicz oraz ich podopieczni. Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia.

Życzenia świąteczne

Radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego pełnego sukcesów nowego roku życzy
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 198 w Łodzi

Gimnastyka umysłu

Zajęcia edukacyjne odbyły się 15.11.2019 zorganizowane przez bibliotekę szkolną z udziałem pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi i dotyczyły pozytywnego wpływu czytania na zdrowie i poznania ćwiczeń usprawniających myślenie, pamięć i wzrok.

Już wiem co to Niepodległość...

Serce rośnie i łza w oku kręci się, gdy donośnym głosem, choć jeszcze z małych serduszek, rozbrzmiewa na całą szkołę nasz hymn narodowy i płyną słowa pieśni jestem Polką i Polakiem

ZOO Safari w Borysewie

23 października klasy pierwsze odwiedziły ZOO Safari w Borysewie. Z zainteresowaniem oglądali zwierzęta, słuchali ciekawostek z nimi związanych. Po sporej dawce informacji udali się na wieeelki obiad. Pobyt w ogrodzie zakończyli zabawą w figlarnii. Z resztą nie ma co opowiadać...lepiej obejrzeć zdjęcia

Moniuszko inaczej

Klasa 5a

Sukcey młodych pływaków

W łódzkiej Zatoce Sportu odbyły się Mistrzostwa województwa łódzkiego w pływaniu dla dzieci urodzonych w latach 2009-2011.
Najjaśniejszym wydarzeniem tych zawodów były wysokie lokaty naszych uczniów:
- DĄBROWSKA, Lena (2 na 50m dowolnym, 2 na 50m motylkowym)
- SKONIECZKA, Wiktor (3 na 50m dowolnym, 5 na 100m dowolnym)
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i dziękujemy trenerom Rafałowi Żebiałowiczowi i Bartoszowi Olejarczykowi.

Warsztaty z rugby

25 września zostały przeprowadzone dla naszej szkoły warsztaty z rugby trzynastoosobowego z udziałem zawodników oraz sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Emocji nie brakowało

Budżet obywatelski

Prosimy o Państwa głosy!

Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września na całym świecie, obchodzi się Międzynarodowy Dzień Kropki. Z tego powodu w poniedziałek nasi najmłodsi uczniowie- z klas 1 i 2, poznali historię dziewczynki o imieniu Vashti, zastanawiali się na swoimi talentami, tworzyli wspólną pracę plastyczną, a nawet poznali alfabet Braila

Stypendia

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE I OPIEKUNOWIE

RODZINY ZNAJDUJĄCE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ (KRYTERIUM DOCHODOWE NA JEDNĄ OSOBĘ W RODZINIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 528 ZŁOTYCH NETTO) MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ W ROKU SZKOLNYM 2019/ 2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA SWOJEGO DZIECKA. DRUKI WNIOSKÓW MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY URZĘDU MIASTA ŁODZI (https://liblink.pl/IOf5c6Drp6 i na stronie https://liblink.pl/nE13DuDTZ4 NALEŻY JE WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DO DNIA 16 WRZEŚNIA B.R. W SIEDZIBIE WYDZIAŁU EDUKACJI - DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI, ULICA KRZEMIENIECKA 2B, POKÓJ 102, I PIĘRTO. WRAZ Z WNIOSKIEM POWINNY ZOSTAĆ ZŁOŻONE KOPIE DOKUMENTÓW, POŚWIADCZAJĄCE DOCHODY RODZINY. O ZASIŁEK SZKOLNY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ, GDY W RODZINIE WYDARZY SIĘ WYPADEK LOSOWY (ŚMIERĆ OPIEKUNA, POŻAR MIESZKANIA ITP.) OBEJMUJE CZAS DO 2 MIESIĘCY OD WYPADKU/ZDARZENIA LOSOWEGO. WYPŁATA ZASIŁKU NIE JEST UZALEŻNIONA OD SYTUACJI MATERIALNEJ RODZINY. informacje szczegółowe dotyczące przyznania stypendium szkolnego:

Wyprawka szkolna 2019:
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 w ramach programu Wyprawka szkolna 2019
Kto może skorzystać z programu Wyprawka szkolna:
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. (w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342)) istnieje możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2019/2020, dla uczniów:
słabowidzących,
niesłyszących,
słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 2245) Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytki szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) będzie udzielane uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/ 2020 do m.in liceum ogólnokształcącego.

Zasady otrzymania dofinansowania:
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek (zawarty w załącznikach) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/ 2020.
Termin składania wniosków do szkół został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 6 września 2019 r.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, o których mowa w pkt. 1- 8 do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://liblink.pl/yXEWv5NmR0

Zasiłek szkolny
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki) przejściowo znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w gminach.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego określonego w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 203r o świadczeniach rodzinnych (5x124 zł. = 620 zł). Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.. Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.
O zasiłek można ubiegać się do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego:
śmierć rodziców lub opiekunów prawnych
klęska żywiołowa,
ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
inne zdarzenie lodowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.
Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.

Zasiłek szkolne przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
rodzice,
opiekunowie prawni uczniów,
pełnoletni uczniowie,
dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego składają wnioski,
w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych, 94 - 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, p. 102 I p.

Stypendium szkolne
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki):
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca - 528 zł.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
rodzice,
opiekunowie prawni uczniów,
pełnoletni uczniowie,
dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 16 września 2019r do WE ULICA KRZEMIENIECKA 2B, POKÓJ 102, I PIĘRTO.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.
W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, bezpośrednio w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych, 94 - 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, p. 102 I p. lub w okresie od 26 sierpnia 2019 do 13 września 2019r - zgodnie z załączonym harmonogramem - w wybranych szkołach ma terenie Miasta.
Harmonogram dyżurów pracowników Wydziału Edukacji w szkołach:
SP26 ul. Pogonowskiego , w dniu 4.09 godz. 8.30 - 15
SP 36 ul. Więckowskiego 35, w dniu 4.09 godz. 8.30 - 15
SP 160 ul. A. Struga 24a w dniu 5.09 godz. 8.30 - 15
SP 46 ul. Żwirki 11/13 w dniu 5.09 godz. 8.30 - 15
SP 173 ul Sienkiewicza 46 w dniu 6.09 godz. 8.30 - 15
SP 170 ul. Miedziana 1/3 w dniu 6.09 godz. 8.30 - 15
SP 14 ul Wigury 8/10 w dniu 9.09 godz. 8.30 - 15
SP 23 ul/ Gdańska 16 w dniu 9.09 godz. 8.30 - 15
SP 45 ul. Bojowników Getta 3 w dniu 10.09 godz. 9.30 - 16
SP 5 ul Łęczycka 23 w dniu 10.09 godz. 9.30 - 16
SP 10 ul Przybyszewskiego 15/21 w dniu 11.09 godz. 8.30 - 15
SP 4 ul Piłsudskiego 101 w dniu 11.09 godz. 8.30 - 15
SP 175 ul Pomorska 27 w dniu 12.09 godz. 8.30 - 15
SP 153 ul Obrońców Westerplatte 28 w dniu 12.09 godz. 8.30 - 15
SP 29 ul Przędzalniana 70 w dniu 13.09 godz. 8.30 - 15
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.
Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie https://liblink.pl/Dv4dScgTGR

Rozpoczęcie roku szkolnego

Za nami pierwszy tydzień nowego roku szkolnego. Przypomnijmy sobie jak go powitaliśmy...

Czołowe miejsca w województwie naszych pływaków

Na pływalni Uniwersytetu Łódzkiego nasi uczniowie rywalizowali w najważniejszych zawodach pływackich tej części sezonu tj. Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12 lat oraz Drużynowym Wieloboju Dzieci 10–11 lat. Miło nam poinformować, że podopieczni Rafała Żebiałowicza i Bartosza Olejarczyka wypadli bardzo dobrze wypływając wiele miejsc w ścisłej czołówce:
- Lena Dąbrowska r. 2009 (4 miejsce na 50m grzbietowym, 7 miejsce na 100m zmiennym, 11 miejsce na 50m dowolnym, 19 miejsce na 50m klasycznym)
- Wiktor Sztendel r. 2008 (4 miejsce na 100m klasycznym, 11 miejsce na 100m grzbietowym, 15 miejsce na 200m dowolnym)
- Patryk Tkacz r. 2009 (8 miejsce na 50m dowolnym, 8 miejsce na 50m grzbietowym, 9 miejsce na 50m klasycznym)
- Wiktor Skonieczka r. 2009 (9 miejsce na 50m dowolnym, 9 miejsce na 100m zmiennym, 16 miejsce na 50m grzbietowym, 17 miejsce na 50m klasycznym)
- Oliwier Inglik r. 2009 (17 miejsce na 100m zmiennym)
Dodatkowo sztafeta chłopców z r. 2008 zajęła dwa 4 miejsca w konkurencjach:
- 4x50m zmiennym (Jan Czernielewski, Wiktor Sztendel, Rafał Cichowicz, Kacper Kamiński)
- 4x50m dowolnym (Wiktor Sztendel, Jan Czernielewski, Kacper Kamiński, Rafał Cichowicz)
Ponadto cieszyliśmy się również wieloma rekordami życiowymi Jana Czernielewskiego, Kacpra Kamińskiego i Stanisława Wrony.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich zawodników i podziękowania dla naszych trenerów!

Zwycięstwo na mitingu w Knurowie

2 czerwca na pływalni w Knurowie został rozegrany coroczny Miting Pływacki z Okazji Dnia Dziecka. Wśród 250 zgłoszonych zawodników z całej Polski mieliśmy okazję kibicować 10-letniej Lenie Dąbrowskiej. Zawodniczka Rafała Żebiałowicza była wystawiona w 2 konkurencjach - na 50m dowolnym, gdzie zajęła 4 miejsce z czasem 38.55 (do medalu zabrakło tylko 0,53 sek), natomiast bezkonkurencyjna była w sprincie stylem motylkowwym. Wyścig ten ukończyła z wynikiem 44.79, który zapewnił jej zwycięstwo i złoty medal. Brawa dla zawodniczki i gratulacje dla trenera Rafała Żebiałowicza.

Dzień otwarty w SP198

Nie dla agresji i przemocy

W 4a również nie brakuje sukcesów
Uczniowie wzięli udział w konkursie „Nie dla agresji i przemocy” zorganizowanym przez SP nr 205. Bartłomiej Domagała zajął III miejsce w konkursie na pracę plastyczną. Zespół w składzie: Lena Dąbrowska, Julia Kifer, Zuzanna Matias, Bartłomiej Domagała, Oliwier Inglik, Kacper Kamiński, Jan Czernielewski zajął II miejsce w konkursie na prezentację artystyczną. Opiekunem grupy była p. Małgorzata Goździecka.
GRATULUJEMY

Dzień Świętego Patryka w 4a

Zabawa przez naukę

Najlepszą formą nauki jast zabawa - motto dobrze znane klasie 1c. Intensywnie pracowali i w pełni zasłużyli na feryjny odpoczynek

Międzynarodowe Zawody o Puchar Silesia

Na pływalni AWF w Katowicach w Międzynarodowych Zawodach o Puchar Silesia wystartowała nasza 10-letnia uczennica Lena Dąbrowska. Zawodniczka Rafała Żebiałowicza pojawiła się na słupku startowym tylko w jednej konkurencji, za to dobitnie podkreśliła swoją obecność zajmując 2 miejsce na 50m motylkowym z czasem 45.73. Gratulacje dla Leny i trenera!

Białe szaleństwo

Solidna zaprawa przed nadchodzącymi feriami zrobiona, czyli białe szaleństwo naszych pierwszaków

Bal karnawałowy

Niech żyje bal....
To popołudnie w szkole zapowiadało się niezwykle. Korytarzami szkoły przemykali czarodzieje, Batmani, Spidermani, widziano też kotka, pieska oraz najprawdziwszą księżniczkę! W piątek 6 lutego uczniowie klas I i klasy IV wraz najbliższymi bawili się na rodzinnym balu karnawałowym. Szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, kowbojów, rycerzy , strażaków, policjantów,kaktusów i innych barwnych postaci. Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych wykonawców, dzieci mogły pobawić się ze szkolnymi kompanami, a także rodzicami, nauczycielami i Panią Dyrektor. Były korowody, kółeczka, pociągi, węże i tańce w parach. Wszyscy bawili się wspaniale:)

II Mistrzostwa Mazowsza w pływaniu

W dniu 19 stycznia - w pierwszych w tym roku zawodach - mogliśmy kibicować naszej uczennicy Lenie Dąbrowskiej. W II Mistrzostwach Mazowsza w pływaniu pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanowa udało się zdobyć złoty i brązowy medal. Wyniki podopiecznej trenera Rafała Żebiałowicza:
- 1 miejsce na 50m motylkowym (43.48) - 3 miejsce na 50m grzbietowym (44.42) Serdeczne gratulacje dla trenera i zawodniczki za życiówki, medale i udane rozoczęcie roku!

1 miejsce w łyżwiarstwie Zuzi Cegielskiej z klasy 1b

Codzienność 1b

Śladami Tuwima

Klasy 1a i 1c w podróży z Julianem Tuwimem w Baśniowej Kawiarence

W Teatrze Pinokio

Eleganccy i skupieni, czyli Ib w teatrze

Dzień naklejek

Dzisiaj w świetlicy były naklejki. Setki naklejek🙂🙂🙂 Można było kleić, ile się chce i gdzie się chce. Super zabawa, a przy tym skupienie dzieci i ich grzeczność zachwycały

Święta Bożego Narodzenia

Spotkania wigilijne

Wigilia to szczególny dzień w roku. Czas miłości,spokoju, jedności i pojednania. Tworzymy jedną wielką szkolną rodzinę, dlatego składaliśmy sobie życzenia i łamaliśmy się opłatkiem. Później kosztowaliśmy potraw wigilijnych przygotowanych przez naszych ukochanych rodziców. Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości, wzbogacona została śpiewem kolęd, które są nieodłącznym elementem świętowania. Dzięki tym akcentom wszyscy poczuli już klimat nadchodzących , najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Idą święta nie o sms, a o kartce pamiętaj

Mikołajki

6 grudnia 2018 roku progi naszej szkółki przekroczyli niezwykli goście. Przybyli do nas: Mikołaj z Mikołajkami i swoimi pomocnikami. To był magiczny dzień, pełen niespodzianek dla bardzo grzecznych dzieci (czyli dla wszystkich pierwszaków:))!

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości

Andrzejki

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, podczas której można się oderwać od rzeczywistości i przenieść w świat fantazji. Zobaczcie, co wywróżyły sobie pierwszaki...

Edukacja

Matematyka nie musi być nudna

Nasze sukcesy

Brawo Jagódka

Pierwszaki listy piszą...

Plastyka

Programujemy roboty

Dzisiaj mieliśmy warsztaty z programowania. Okazało się, że dla nas programowanie, to pestka, uwielbiamy to robić:)

Święto pluszowego misia

26 listopada 2018r. obchodziliśmy w naszej klasie niezwykłe święto – Dzień Pluszowego Misia. Tym razem głównymi bohaterami dnia zostali pluszowi przyjaciele. Naszą klasę wypełniły kolorowe milutkie,przytulanki, z którymi o wiele przyjemniej i radośniej było zdobywać wiedzę:)

Tak upływa nam szkolny czas

Nasza klasa jest wesoła, wszystkim uczniom się podoba. I choć mamy tylko 7 lat, to lubimy szkolny świat:)

Warsztaty z Polanami

Warsztaty z suchym lodem

Pierwsza wycieczka

Ślubowanie

Dzień 25 października 2018 roku, to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia 56 uczniów klas pierwszych zdało swój pierwszy szkolny egzamin i zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami sportowymi nr 198 w Łodzi.

1 dzień w szkole

Rozpoczęcie roku szkolnego

Czeka, czeka na nas szkoła, szkoła wspaniała i wesoła.
Czeka, czeka na nas klasa wszystkich woła pierwsza klasa.

Dane teleadresowe:

ul. Piotra Czajkowskiego 14
92-511 Łódź

zsonr1a@widzew.net
tel. 42 673 01 25

              

NAPISZ DO NAS

Wyślij